Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, promocji działalności PM 9 w Łodzi
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
» Zapoznałam/em się

 
O nas
Grupy
Imprezy i uroczystości
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców.
Archiwum
Jak skutecznie rozmawiać z dzieckiem.
Zalety przedszkola.
Zachowania agresywne u dzieci i sposoby...
Zjawisko agresji u dzieci cd.
Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka.
Nadopiekuńczość ze strony rodziców.
Karać dziecko czy nie?
O dojrzałości szkolnej.
Inne w domu, inne w przedszkolu.
Obraz szkoły w oczach dziecka.
Kiedy nasze dziecko się złości.
Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy.
ADHD
Rola rodziny i przedszkola...
Rola książki w życiu dziecka przedszkolnego.
Komputer i oczy.
Dlaczego cała Polska czyta dzieciom?
Dysleksja rozwojowa.
Przyroda w wychowaniu przedszkolnym.
Plastyka w życiu dziecka.
Komputer w przedszkolu?
Przedszkolak- rozwijający się czlowiek.
Szkolna dojrzałość edukacyjna
Agresywność dzieci.
Leworęczność i zaburzenia lateralizacji.
 

Dysleksja rozwojowa.

 

 

DYSLEKSJA ROZWOJOWA

   

„Dysleksja rozwojowa” to termin przyjęty na określenie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu spowodowanych parcjalnymi opóźnieniami w rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych. Rozwojowa oznacza, że trudności te występują w trakcie rozwoju dziecka, w jego procesie uczenia się. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu rozpoznajemy w przypadku dobrego wzroku i słuchu dziecka, normalnej inteligencji przy prawidłowo funkcjonującym środowisku rodzinnym i szkolnym.

O dysleksji rozwojowej niejednokrotnie orzeka się dopiero w klasach starszych, a wtedy niepowodzenia w czytaniu i pisaniu przenoszą się także na sferę emocjonalno-społeczną i wywołują brak wiary w siebie, niechęć i lęk przed nauką. Tymczasem u dzieci w wieku przedszkolnym można odczytać wiele sygnałów, które zapowiadają ryzyko dysleksji. Co więcej, pojawiają się one już w okresie poniemowlęcym.

Do rozpoznania zagrożenia dysleksją oczywiście nie wystarczy stwierdzenie pojedynczego objawu. Ryzyko dysleksji jest tym bardziej prawdopodobne, im więcej jego symptomów zauważymy.

Ryzyko dysleksji prawdopodobne jest u dzieci:

­          obciążonych genetycznie (dysleksja występuje w rodzinie),

­          pochodzących z nieprawidłowo przebiegającej ciąży i porodu,

­          u których można zaobserwować dysharmonie w rozwoju psychomotorycznym (występują symptomy ryzyka dysleksji).

  

Symptomy ryzyka dysleksji

Wiek niemowlęcy (0 – pierwszy rok życia)

Motoryka duża – opóźniony lub nietypowy rozwój ruchowy

Dzieci nie raczkują lub mało raczkują, gorzej utrzymują równowagę w postawie siedzącej i stojącej.

Dzieci przejawiają minimalne dysfunkcje neurologiczne, jak np. obniżony tonus mięśniowy, utrzymujące się pierwotne odruchy wrodzone, które powinny zaniknąć do końca pierwszego roku życia.

Wiek poniemowlęcym (2 – 3 lata)

Motoryka duża – opóźniony rozwój ruchowy

Dzieci mają trudności z utrzymaniem równowagi, automatyzacją chodu. Później zaczynają chodzić, biegać.

Motoryka mała – opóźniony rozwój motoryki rąk

Dzieci są mało zręczne manualnie, nieporadne w samoobsłudze (np. myjąc ręce, ubierając się, jedząc łyżką, zapinając duże guziki), a także mało sprawne w zabawach manipulacyjnych (np. budowanie z klocków).

Funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo-ruchowa – opóźnienie rozwoju grafomotorycznego

Dzieci nie próbują same rysować, w wieku 2 lat nie naśladują rysowania linii, w wieku 2 lat 6 miesięcy nie potrafią naśladować kierunku poziomego i pionowego linii, w wieku 3 lat nie umieją narysować koła.

Funkcje językowe – opóźnienie rozwoju mowy

Dzieci później wypowiadają pierwsze słowa (w pierwszym roku życia), w wieku 2 lat – zdania proste, i w wieku 3 lat – zdania złożone.

 Wiek przedszkolny (3 – 5 lat)

Motoryka duża – niska sprawność w zakresie ruchów całego ciała, która objawia się tym, że dziecko:

­       słabo biega,

­       ma kłopoty z utrzymaniem równowagi, np. podczas chodzenia po linii krawężnika,

­       z trudem uczy się jeździć na rowerku trzykołowym, hulajnodze,

­       jest niezdarne w ruchach, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych.

Motoryka mała – słaba sprawność ruchowa rąk, której symptomami są:

­        trudność i niechęć do wykonywania czynności samoobsługowych, np. zapinania małych guzików, sznurowania butów, zabaw manipulacyjnych, takich jak nawlekanie korali.

Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zaburzenia w jej zakresie objawiają się:

­       trudnościami z budowaniem z klocków,

­       niechęcią do rysowania, wykonywaniem bardzo uproszczonych rysunków,

­       sposobem trzymania ołówka w palcach (nieprawidłowy chwyt) – dziecko rysując za mocno lub za słabo go przyciska,

­       brakiem umiejętności rysowania koła – w wieku 3 lat, kwadratu i krzyża – w wieku 4 lat, trójkąta i kwadratu opartego na kącie – w wieku 5 lat.

Funkcje wzrokowe – zaburzenia w rozwoju objawiają się:

­       nieporadnością w rysowaniu ( rysunki bogate treściowo, lecz prymitywne w formie),

­       trudnościami w składaniu wg wzoru obrazków pociętych na części, puzzli, wykonywaniu układanek, mozaiki.

Funkcje językowe – zaburzenia w rozwoju stają się widoczne poprzez:

­       opóźniony rozwój mowy,

­       nieprawidłową artykulację wielu głosek,

­       trudności z wypowiadaniem nawet złożonych wyrazów (częste przekręcanie wyrazów), wydłużony okres posługiwania się neologizmami,

­       trudności z rozpoznawaniem i tworzenie rymów i aliteracji,

­       trudności z zapamiętywaniem i przypominaniem nazw (szczególnie sekwencji nazw, takich jak pory dnia, nazwy posiłków),

­       trudności z zapamiętaniem krótkich wierszyków i piosenek,

­       trudności z budowaniem wypowiedzi, używanie głównie równoważników zdań i zdań prostych, mały zasób słownictwa.

Lateralizacja – opóźniony rozwój

­       brak przejawów preferencji jednej ręki.

Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni – opóźnienie orientacji

­       z końcem wieku przedszkolnego dziecko nie potrafi wskazać prawej ręki (myli się).

­    Klasa 0 (6 – 7 lat)

 Objawy jak wyżej oraz:

Motoryka duża – obniżona sprawność ruchowa, która objawia się tym, że dziecko:

­       słabo biega, skacze,

­       ma trudności z wykonywaniem ćwiczeń równoważnych (chodzenie po linii, stanie na jednej nodze),

­       ma trudności z uczeniem się jazdy na nartach, łyżwach, rowerze, hulajnodze.

Motoryka mała – mała sprawność manualna, dla której charakterystyczne są:

­       trudności z wykonywaniem precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi, np. z zawiązywaniem sznurowadeł na kokardkę, używaniem widelca, nożyczek,

­       trudności z opanowaniem prawidłowych nawyków ruchowych podczas rysowania i pisania, np. dziecko pomimo wielu ćwiczeń niewłaściwie trzyma ołówek w palcach, w niewłaściwym kierunku kreśli linie pionowe (od dołu do góry) i poziome (od prawej do lewej).

Koordynacja wzrokowo-ruchowa – zaburzenia objawiają się:

­       trudnościami z rzucaniem i chwytaniem piłki,

­       nieprawidłowym chwytem ołówka i trudnościami z rysowaniem szlaczków, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych (np. rysowaniem rombu).

Funkcje wzrokowe – zaburzenia objawiają się:

­       trudnościami z wyróżnianie elementów z całości, a także z ich syntetyzowaniem w całość, np. podczas budowania wg wzoru konstrukcji z klocków lego, układania mozaiki, trudnościami z wyodrębnianiem szczegółów różniących dwa obrazki,

­       trudnościami z odróżnianiem kształtów podobnych (np. figur geometrycznych, liter m –n, l – t – ł ) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni (np. liter p – g – b – d ).

Funkcje językowe – zaburzenia objawiają się jako:

­       wadliwa wymowa, przekręcanie trudnych wyrazów (przestawianie głosek i sylab, asymilacje głosek, np. sosa lub szosza),

­       błędy w budowaniu wypowiedzi, błędy gramatyczne,

­       trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych wyrażających stosunki przestrzenne: nad – pod, za – przed, wewnątrz – na zewnątrz,

­       trudności z różnicowaniem podobnych głosek (np. z – s, b – p, k – g,) w porównywanych słowach typu: kosa – koza lub tzw. sztucznych: resa – reza ,

­       mylenie nazw zbliżonych fonetycznie,

­       trudności z dokonywaniem operacji (analizy, syntezy, opuszczania, dodawania, zastępowania, przestawiania) na cząstkach fonologicznych (logotomach, sylabach, głoskach) w takich zadaniach, jak wydzielanie sylab i głosek ze słów, ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej), analizowaniem struktury fonologicznej słów (np. w poleceniach typu: odszukaj słowa ukryte w nazwie „lewkonia”, o czym myślę: Baba ..aga, co to znaczy „ kapiekasek”, „karwony czepturek”), rozpoznawaniem i tworzeniem rymów i aliteracji (np. w poleceniach typu: wymyśl rym do słowa „mama”, które słowa się rymują: „Tomek – Adam – domek” a które słowo brzmi inaczej; które brzmią podobnie „kolejka – pociąg – kolega”),

­       trudności z zapamiętywaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie,

­       trudność z zapamiętywaniem nazw,

­       trudność z zapamiętaniem materiału uszeregowanego w serie i sekwencje, takiego jak nazwy dni tygodnia, pór roku, kolejnych posiłków, sekwencji czasowej: wczoraj – dziś – jutro i sekwencji cyfr: szeregów 4 – cyfrowych.

 

 

Lateralizacja – opóźnienie rozwoju lateralizacji – obserwujemy brak ustalenia ręki dominującej; dziecko nadal jest oburęczne.

Orientacja w schemacie ciała i przestrzeni – opóźnienie rozwoju orientacji w schemacie ciała i przestrzeni, które objawia się tym, że dziecko:

­       ma trudności ze wskazaniem na sobie części ciała, gdy określa terminami prawe – lewe (np. prawa i lewa ręka, noga, ucho),

­       nie umie określić kierunku na prawo i na lewo od siebie (np. droga na prawo, drzwi na lewo).

Orientacja w czasie – zaburzenia dotyczące trudności z określeniem pory roku, dnia.

Czytanie – nasilone trudności w nauce czytania charakteryzujące się tym, że dziecko:

­       czyta bardzo wolno,

 ­       głownie głosuje i nie zawsze dokonuje poprawnej wtórnej syntezy,

 ­       przekręca wyrazy,

 ­       nie rozumie przeczytanego zdania.

 Pierwsze próby pisania – można zaobserwować, że dziecko:

­       często pisze litery i cyfry zwierciadlanie,

 ­       odwzorowuje wyrazy, zapisując je od strony prawej do lewej.

  Jeżeli stwierdzimy u dziecka współwystępowanie wielu wymienionych objawów, możemy przypuszczać, że mamy do czynienia z dzieckiem ryzyka dysleksji.

Niezwykle niekorzystne jest, gdy rodzice i nauczyciele nie znają problemu specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu i traktują owe problemy jako zachowania typowe dla małego dziecka, z których się wyrasta. Wtedy objawy ryzyka dysleksji są zauważone dopiero w szkole. Wczesne dostrzeżenie problemu pozwala na objęcie przedszkolaka opieką specjalistyczną, a także włączenie jego rodziców do pracy korekcyjno-kompensacyjnej.

(Opracowano na podstawie: Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie. Marta Bogdanowicz. Wydawnictwo Harmonia. Gdańsk 2002)

 

 

 

Zapraszam wszystkich Rodziców naszych przedszkolaków zaniepokojonych rozwojem swojego dziecko do kontaktu ze mną. Zawsze chętnie Państwa wysłucham i pomogę znaleźć sposób, w jaki można dziecku pomóc.

                                                               Jadwiga Waś

 


 

                                                 

 

 

Kontakt

Przedszkole Miejskie
Nr 9 w Łodzi
Bracka 51a
91-717 Łódź
tel. 0-42 656 24 06

BIP
BIP
 

AUTORZY STRONY
Redakcja:
Halina Lasocka
Wykonanie strony:
Michał Lasocki
 

LICZNIK ODWIEDZIN
Liczba odwiedzin:
3187249
od 15.01.2006

Użytkowników online:
1