Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, promocji działalności PM 9 w Łodzi
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
» Zapoznałam/em się

 
O nas
Grupy
Imprezy i uroczystości
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców.
Archiwum
Jak skutecznie rozmawiać z dzieckiem.
Zalety przedszkola.
Zachowania agresywne u dzieci i sposoby...
Zjawisko agresji u dzieci cd.
Postawy rodzicielskie a osobowość dziecka.
Nadopiekuńczość ze strony rodziców.
Karać dziecko czy nie?
O dojrzałości szkolnej.
Inne w domu, inne w przedszkolu.
Obraz szkoły w oczach dziecka.
Kiedy nasze dziecko się złości.
Test rozwoju reakcji słuchowych i mowy.
ADHD
Rola rodziny i przedszkola...
Rola książki w życiu dziecka przedszkolnego.
Komputer i oczy.
Dlaczego cała Polska czyta dzieciom?
Dysleksja rozwojowa.
Przyroda w wychowaniu przedszkolnym.
Plastyka w życiu dziecka.
Komputer w przedszkolu?
Przedszkolak- rozwijający się czlowiek.
Szkolna dojrzałość edukacyjna
Agresywność dzieci.
Leworęczność i zaburzenia lateralizacji.
 

O dojrzałości szkolnej.

 

Przejście dziecka do szkoły stanowi dla niego zmianę warunków życia, działalności. Jest przejściem ze świata, w którym pozostawiano mu dużą swobodę ruchów i nie krępowano jego fantazji twórczej do świata ograniczającego jego ruchliwość i wymagającego obliczonej na dłuższy czas wytrwałości i karności. Jest to wreszcie przejście, w którym cele i drogi prowadzące do nich są dyktowane z zewnątrz.
Na podstawie badań naukowych, ustalono, że większość dzieci uzyskuje poziom gotowości (inaczej dojrzałości) do rozpoczęcia nauki, między 6 a 7 rokiem życia. W tym okresie stwierdzono w rozwoju większości dzieci pojawienie się cech, które upoważniają do tego, aby od dziecka można było żądać codziennego wysiłku i systematycznego uczenia pod kierunkiem. Podczas, gdy większość dzieci 6-7 letnich może już podjąć naukę, to jednak zaobserwowano u części z nich różnice indywidualne w poziomie rozwojowym.
Są dzieci o rozwoju psychofizycznym przyspieszonym, są również i takie, które rozwijają się z pewnym opóźnieniem lub wykazują dysharmonijny (nierówny) rozwój poszczególnych sfer: np. przy dobrym rozwoju fizycznym i umysłowym są mało uspołecznione, niezdolne do dłuższego wysiłku.
Udział w rozwoju dziecka, jego cech osobowości i przygotowaniu do szkoły ma przedszkole. Jednakże należy pamiętać, że jest to placówka wspierająca, natomiast podstawowe zręby charakteru, rozwój uczuciowy dziecka, kształtują się od najmłodszych lat przede wszystkim pod wpływem obcowania z rodzicami.
Tak więc stopień dojrzałości szkolnej u dzieci, uzależniony jest od wielu czynników. Do nich właśnie m.in. należy wpływ przedszkola, wykształcenie i zawód rodziców, zachowanie rodziców w różnych sytuacjach zwłaszcza w stosunku do dziecka, ale także warunki mieszkaniowe i rodzinne, uwarunkowania genetyczne, wady wymowy, słuchu i wzroku, cechy zachowania się dziecka świadczące o zakłóceniach dynamiki procesów nerwowych, zaburzenia w rozwoju, przebyte lub aktualne choroby, wpływ otoczenia, inne.
Problem dojrzałości szkolnej należy rozpatrywać w trzech kategoriach: jako dojrzałość intelektualną, fizyczną i społeczno – emocjonalną. W aspekcie intelektualnym będzie oznaczać umiejętność spostrzegania, dobry rozwój mowy i myślenia, pamięci, wyćwiczona na miarę wieku sprawność ręki oraz koordynacja wzrokowo – ruchowa. Z punktu widzenia fizycznego, dotyczyć będzie prawidłowego i stosownego do wieku ukształtowania kośćca, mięśni, narządów wewnętrznych, układu nerwowego, a także dobrą sprawność ruchową. Z kolei w dojrzałości społeczno – emocjonalnej ważne jest wypracowanie u dziecka umiejętności panowania nad sobą, podporządkowania się przepisom, wytrwałej pracy oraz współdziałania harmonijnego w zabawie i nauce z rówieśnikami.
Podjęcie decyzji o zdolności dziecka do rozpoczęcia nauki spoczywa tak naprawdę na rodzicach. To oni zgłaszają dziecko do szkoły. Ale jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości, czy poradzi sobie w szkole, powinno ono być poddane konsultacji psychologiczno - pedagogicznej. Konsultacja taka jest wymagana zawsze, jeśli chcemy posłać do szkoły sześciolatka. Trzeba sprawdzić wówczas, czy prawidłowo słyszy głoski, rozróżnia je w słowie, ponieważ to decyduje w znacznej mierze o powodzeniu w nauce czytania. Bada się też graficzne umiejętności dziecka. Jeśli nie potrafi rysować w wyznaczonej przestrzeni, nie będzie umiało pisać literek w linijkach. Dziecko rozpoczynające naukę musi rozumieć polecenia nauczyciela skierowane do całej klasy i umieć się skoncentrować w czasie lekcji. Ważna jest też umiejętność pracy zespołowej.
Nowym zadaniem, jakie stoi przed dzieckiem na progu podjęcia obowiązku szkolnego jest wywiązanie się z roli ucznia, najlepiej uwieńczone sukcesem. Dziecko potrzebuje w tym czasie wsparcia ze strony najbliższych opiekunów – rodziców. W związku z tym należy mu okazać wiele zrozumienia i cierpliwości, zaakceptować go takim, jakie jest oraz zacząć obserwować dziecko pod kątem spełnienia wymagań wynikających z dojrzałości szkolnej (jeśli wcześniej nie miało to miejsca). Spróbujmy być rodzicami, którzy przygotują odpowiednio dziecko, tworząc warunki ułatwiające realizację obowiązku szkolnego.
Dlatego też warto zawczasu zadbać o:
- Stały rozkład czynności w ciągu dnia, co ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego. Rytmiczne i powtarzające się czynności wdrażają dziecko do systematyczności i ładu, tworzą korzystne przyzwyczajenia. Powodują, że dziecko jest spokojniejsze, łatwiej potrafi pokonywać trudności. Planując poszczególne czynności uwzględnić czas na rozmowę i kontakt z rodzicami, wspólny spacer i zabawę
- Kształtowanie u dziecka pożytecznych nawyków i przyzwyczajeń, np. sprzątanie zabawek i układanie ich zawsze w tym samym miejscu (wydzielenie w pokoju tzw. „kącika zabaw”, który nie będzie kolidował z miejscem do nauki), samodzielne ubieranie się i rozbieranie, składanie ubrań przed snem, mycie rąk przed jedzeniem.
- Kierowanie działalnością dziecka. Wspomagamy rozwój tych funkcji, które w okresie przedszkolnym nie były funkcjami dominującymi, np. mniej zabaw i gier ruchowych,(jeśli takie przeważały) na korzyść zajęć wymagających wysiłku umysłowego, dorosłym pozostanie ocena, czy zabawy są ciekawe i różnorodne.
Elementem wspierającym wszelkie działania zmierzające do rozwijania osobowości nowego człowieka niech będzie pochwała. 

   
 Elżbieta Ciesiołkiewicz

Kontakt

Przedszkole Miejskie
Nr 9 w Łodzi
Bracka 51a
91-717 Łódź
tel. 0-42 656 24 06

BIP
BIP
 

AUTORZY STRONY
Redakcja:
Halina Lasocka
Wykonanie strony:
Michał Lasocki
 

LICZNIK ODWIEDZIN
Liczba odwiedzin:
3187238
od 15.01.2006

Użytkowników online:
1