DRODZY RODZICE!!!

W naszym przedszkolu odbędzie się


UROCZYSTE PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

Dnia:
18 listopada (środa) grupa Misiów i Żuczków
19 listopada (czwartek) grupa Sów
20 listopada (piątek) grupa Biedronek i Wiewiórek

24 listopada (wtorek) grupa Zajączków

W związku z obecną sytuacją uroczystość musi się odbyć bez Państwa obecności.
Zostanie jednak nagrany film, który otrzymają Państwo drogą mailową.

Bardzo prosimy o ubranie tego dnia dzieci odświętnie.

Dziękujemy 🙂

—————————————————————————————————————————————————————————–

Regulamin

korzystania z opieki, edukacji i wychowania w Przedszkolu Miejskim Nr 9 w Łodzi

w warunkach reżimu sanitarnego w związku z COVID-19

Postanowienia ogólne:

 1. Regulamin zostaje wprowadzony na podstawie wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji, udostępnionych na stronie Urzędu Miasta Łodzi.
 2. Jednostka organizacyjna zwana dalej „Przedszkolem”, zapewnia opiekę, edukację i wychowanie

 dla dzieci z zachowaniem zasad szczególnej ostrożności.

 1. „Specjalne warunki sanitarne” oznaczają:
 2. Opróżnienie sal grupowych z przedmiotów i zabawek trudnych do częstej dezynfekcji, takich jak np. pluszaki, lalki, drobne przedmioty, zabawki drewniane, kartonowe, książki, puzzle;
 3. Częste odkażanie powierzchni oraz zabawek płynem do dezynfekcji;
 4. Częste mycie rąk przez dzieci oraz personel;
 5. Wietrzenie sal grupowych co godzinę;
 6. Stosowanie się do instrukcji mycia rąk, zakładania i zdejmowania maseczek oraz rękawiczek;
 7. Na czas pracy przedszkola, drzwi wejściowe pozostają zamknięte.
 8. Przy wejściu, w widocznym miejscu zapewnione są środki higieny takie jak: płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki jednorazowe, z których korzysta każda osoba dorosła wchodząca do budynku.
 9. Przy wejściu do Przedszkola, na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do: organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, z którymi należy skontaktować się w razie wystąpienia objawów chorobowych u osoby przebywającej w Przedszkolu.

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:

 1. Przedszkole funkcjonuje pomiędzy godziną 6.00 a 17.00. W miarę możliwości prosimy o przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach pracy poszczególnych oddziałów oraz odbieranie do godziny 16.30, z uwagi na konieczność dezynfekowania pomieszczeń oraz dywanów.
 2. Po wejściu do budynku Przedszkola, każdemu pracownikowi oraz dziecku prowadzony jest pomiar temperatury. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na codzienne sprawdzanie temperatury u dzieci.
 3. Rodzice przyprowadzający dzieci do Przedszkola, zachowują odpowiedni odstęp od pracowników oraz innych rodziców i dzieci, posiadają maseczki ochronne/przyłbice i są zobowiązani do dezynfekcji rąk lub noszenia rękawiczek.
 4. W szatni może jednocześnie znajdować się 3 rodziców z dziećmi, natomiast w szatni w holu maksymalnie 2 rodziców z dziećmi, z zachowaniem odstępu.
 5. Rodzice mają obowiązek zakrywać usta i noc maseczką, podczas przebywania na terenie Przedszkola. Po wejściu do budynku korzysta z płynu do dezynfekcji.
 6. Dziecko, jeśli przyjdzie do Przedszkola w maseczce, pozostawia ją w koszu przeznaczonym na odpadki biologiczne zaraz po wejściu do budynku (maseczka zdejmowana jest przez rodzica, który po tej czynności odkaża ręce).

Rola Przedszkola:

 1. Świadczenie opieki, wychowania i edukacji ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa, w dbałości o ich zdrowie i życie;
 2. Zapewnienie odpowiednich warunków przebywania dzieci i pracowników w Przedszkolu, z zachowaniem reżimu sanitarnego;
 3. Zapewnienie środków ochrony osobistej – rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji, fartucha ochronnego;
 4. Przygotowanie sal do przyjęcia dzieci w specjalnych warunkach – uprzątnięcie zabawek trudnych w dezynfekcji, książek, wszelkich elementów zagrażających zachowaniu warunków specjalnych.
 5. Codzienna dezynfekcja pomieszczeń, powierzchni, dywanów w salach grupowych.

Rola Rodzica:

 1. Wypełnienie stosownych oświadczeń przy wejściu do Przedszkola;
 2. Przyprowadzanie do Przedszkola tylko dzieci zdrowych;
 3. Zachowanie wszelkich środków ostrożności – posiadanie maseczki oraz rękawiczek, dezynfekcja rąk, zachowanie bezpiecznej odległości od pracowników i innych rodziców;
 4. Pozostawanie w stałym kontakcie z pracownikami Przedszkola;
 5. Bezzwłoczne odebranie dziecka w przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych;
 6. Bezzwłoczne informowanie Przedszkola w przypadku pojawienia się objawów chorobowych u siebie lub członka rodziny oraz nieprzyprowadzanie dziecka do Przedszkola.

Żywienie:

 1. Przedszkole zapewnia trzy posiłki dziennie – śniadanie, II śniadanie, obiad – przygotowywane są przez pracowników kuchni, przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków ostrożności i higieny;
 2. Naczynia, na których podawane są posiłki, są regularnie myte w temperaturze 60 °C z detergentem, a następnie wyparzane mechanicznie;
 3. Dzieci spożywają posiłki przy stolikach, w salach grupowych.
 4. Posiłki podaje pracownik obsługi.
 5. Stawka żywieniowa wynosi 9 zł dziennie (śn. 2,50, II śn. 2,50, ob. 4,00)

Korzystanie z ogrodu przedszkolnego:

 1. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie trzy grupy, zachowując odstęp;
 2. Urządzenia i sprzęty na terenie placu zabaw są wyłączone z użytkowania;
 3. Z placu zabaw nie mogą korzystać osoby spoza przedszkola.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W salach zostało wyznaczone miejsce izolacji osoby (min. 2m od pozostałych), u której stwierdzono objawy chorobowe. Przedszkole jest zaopatrzone w maseczki, rękawiczki, przyłbicę, fartuch ochronny i płyn do dezynfekcji rąk;
 2. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub wicedyrektora;
 3. Dyrektor/wicedyrektor/nauczyciel kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z rodzicem/opiekunem dziecka i wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola;
 4. Rodzic odbiera dziecko niezwłocznie, przy głównych drzwiach wejściowych do przedszkola, po przyprowadzeniu dziecka przez pracownika, który przebywał z nim w izolatce.