Przedszkole jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady rodziców[1].

Przerwy w działalności przedszkola w wakacje związane są z prowadzonymi pracami remontowo – modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu.

Opieka w miesiącach lipiec- sierpień 2023 w każdym z dyżurujących przedszkoli organizowana będzie w ramach dwóch turnusów.

TurnusTerminy do zadeklarowania w systemieOkres
I TURNUS1 3 lipca – 7 lipca
I TURNUS2 10 lipca – 14 lipca
I TURNUS317 lipca – 21 lipca
I TURNUS424 lipca – 31 lipca
II TURNUS11 sierpnia – 4 sierpnia
II TURNUS27 sierpnia – 11 sierpnia
II TURNUS314 sierpnia – 18 sierpnia
II TURNUS421 sierpnia – 25 sierpnia
II TURNUS528 sierpnia – 31 sierpnia

Rodzice / prawni opiekunowie mogą wybrać cały turnus/turnusy lub poszczególne tygodnie

I Zasady ogólne

  1. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
    prowadzonych przez miasto Łódź.

2. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – we wszystkich placówkach obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.

3. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, w każdym z turnusów, można wskazać 3 przedszkola.

4. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola, a następnie dzieci z innych przedszkoli w dzielnicy. Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli z innych dzielnic.

 II Dostęp do systemu zapisów

  1. Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci, które uczestniczą w rekrutacji na rok 2023/2024 do przedszkoli korzystają z utworzonego hasła do systemu rekrutacyjnego.

2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie biorą udziału w rekrutacji korzystają z zakładki „Wypełnij wniosek”.

3. Przy rejestrowaniu zapisu dziecka w systemie elektronicznym rodzice/prawni opiekunowie: uzupełniają dane dziecka, wskazują przedszkola, w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego, następnie zapisują wniosek w systemie i  pobierają  (w formie elektronicznej – w formacie PDF), a po wydrukowaniu i podpisaniu składają wniosek w przedszkolu wskazanym na pierwszej pozycji w każdym z wybranych turnusów tzw. dyżurującym przedszkolu pierwszego wyboru.

 III Przyjęcie dziecka do przedszkola zapewniającego opiekę wakacyjną

  1. Kolejność przyjęć ustali system zgodnie z zasadami ujętymi w cz. I pkt 4.

2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, system bierze pod uwagę przede wszystkim: wnioski dotyczące rodzeństw, miejsce przedszkola na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).

3. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów  oraz przedszkolu, do której dziecko ubiegało się o przyjęcie na dyżur. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail wskazane we wniosku.

4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest potwierdzenie w systemie woli przyjęcia, w każdym przedszkolu, do którego dziecko zostanie zakwalifikowane.

5. Brak potwierdzenia woli przycięcia dziecka do przedszkola w terminie określonym harmonogramem oznacza rezygnację z miejsca.

6. Rodzic/prawny opiekun dziecka jest zobowiązany do dostarczenia wydrukowanego (pdf) i podpisanego wniosku zapisu na dyżur wakacyjny do każdego przedszkola, w którym została potwierdzona wola przyjęcia dziecka w danym terminie turnusu, woli przyjęcia dziecka i podpisania informacji o korzystaniu z usług przedszkola najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczynającym dany turnus.

7. Nie wywiązanie się z  obowiązku, o którym mowa w pkt.6 jest traktowane jako rezygnacja z miejsca.

8. Po zakończeniu rekrutacji podstawowej zapisów na dyżury wakacyjne zostanie opublikowany wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach. Zapisy na wolne miejsca prowadzone będą bezpośrednio przez dyrektorów przedszkoli.

9. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które w roku szkolnym nie uczęszczały do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź a są zainteresowani zapisem dziecka na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole, mogą skorzystać z zapisów tylko w sytuacji, gdy po zakończeniu rekrutacji podstawowej zapisów na okres wakacji dane przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami, po uprzednim wypisaniu się z przedszkola prowadzonego przez podmiot inny niż JST.

HARMONOGRAM ZAPISÓW NA OPIEKĘ WAKACYJNĄ do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź

lpRodzaj czynnościTermin w zapisach na wakacje
1Złożenie wniosku zapisu na opiekę wakacyjną15 -31.05.2023 (do godz. 15:00)
2Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.13 czerwca 2023 (15:00)
3Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w systemie elektronicznych zapisów na opiekę wakacyjną13-20.06.2023 (do godz. 15:00)
4Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.23.06.2023 (15:00)
5Dostarczanie do przedszkoli dokumentów             od 26.06.2023  

Rekrutacja do przedszkola ma formę naboru elektronicznego poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/lodz


[1] § 12 oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *