Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Kontakt”,
 2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art.5 ust.2 RODO,
 3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich
  i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
 5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, promocji działalności PM 9 w Łodzi
 6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
» Zapoznałam/em się

 
O nas
Grupy
Imprezy i uroczystości
Zajęcia dodatkowe
Dla rodziców.
Archiwum
Lokalizacja
Kadra
Kontakt
RODO - klauzula informacyjna.
Programy i zagadnienia roczne do realizacji.
Teatr przedszkolaka - program zajęć teatralnych.
Play and learn - baw się i ucz.
Bądź Zuch i Chwat, poznawaj z Łodziakiem świat.
Ekolaki w lesie przebywają.
Metoda globalnego czytania wg G. Domana w gr. dzieci 3-letnich.
Program nauczania języka angielskiego dla dzieci 3 - 6 letnich.
Kodowanie na dywanie.
Ekolaki o środowisko dbają i czystym powietrzem oddychają.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną.
Teatrzyki organizowane przy współudziale Rady Rodziców (kalendarz).
Twórczość własna naszych przedszkolaków.
Ogłoszenia bieżące.
Rekrutacja 2020/2021
Szwedzki stół.
 

O nas

 

 

 Witamy na naszej stronie.

 

 

 

Zaglądajcie i czytajcie, zapraszamy. 

 

 


  Rok przedszkolny 2019/2020

  

Znajdziecie tu mnóstwo informacji o tym, kim jesteśmy, co robimy i co się u nas dzieje. Zapoznacie się z naszą działalnością i mamy nadzieję, że zachęcimy do odwiedzania nas, a także przyprowadzania dzieci do naszego przedszkola.

 


 

SZANOWNI PAŃSTWO

 

informujemy, że z dniem 27.05.2020r. Przedszkole wznawia działalność opiekuńczą. Do grup przyjęte będą dzieci, które zgłosili Państwo poprzez wypełnioną wcześniej ankietę. Rodzice, którzy będą potrzebować opieki Przedszkola, a wcześniej tego nie zgłaszali, dzień przed planowanym przyprowadzeniem zobowiązani są do kontaktu z Przedszkolem, z uwagi na ograniczoną reżimem sanitarnym liczbę miejsc.

 

W związku z nowa sytuacją, prosimy o zapoznanie się z wytycznymi:

1

 • w grupie przebywać będzie maksymalnie 12 dzieci,

 • grupy będą mieszane wiekowo (rodzeństwa razem) i stałe w całym okresie pobytu w szczególnych warunkach

 • grupą będzie opiekowało się dwoje nauczycieli, przydzielonych do niej na stałe (w zależności od absencji)

 • dzieci z poszczególnych grup nie będą się ze sobą kontaktować – również w ogrodzie przebywać będą rotacyjnie

2

 • w salach nie będzie dywanów, a do dyspozycji dzieci pozostaną jedynie zabawki, które można łatwo i szybko zdezynfekować

 • dzieciom nie wolno przynosić z domu, ani zabierać z przedszkola zabawek i prac plastycznych

 • sale będą wietrzone co godzinę

3

 • przyprowadzane dzieci muszą być zdrowe

 • obowiązkowo (za Państwa zgodą) dokonywać będziemy pomiaru temperatury

 • rodzice przyprowadzający dziecko do przedszkola, obowiązany jest do dezynfekcji dłoni lub korzystania z rękawiczek oraz zakrycia ust i nosa maseczką ochronną

 • w szatni jednocześnie przebywać może maksymalnie 2 rodziców i 2 dzieci (również przy odbiorze)

 • rodzic zobowiązany będzie również do wypełnienia stosownych zgód i oświadczeń

4

 • przedszkole zapewnia 3 posiłki podane z zachowaniem reżimu sanitarnego

 • z uwagi na konieczność wydzielenia izolatki i zachowania obostrzeń sanitarnych (np. dostęp do łazienki), w naszym przedszkolu możliwe byłoby uruchomienie maksymalnie 3 oddziałów.

 

W przypadku stwierdzenia objawów zakażenia u dziecka, zostanie ono umieszczone w izolatce, pod opieką osoby dorosłej, a rodzic niezwłocznie zobowiązany do odbioru dziecka z przedszkola.

 

 

 


 

 

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

 

Uwaga!!!

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym zmieniamy sposób składania wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym do Przedszkoli Miejskich prowadzonych przez miasto Łódź  na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą systemu elektronicznego

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

a) dzieci urodzone w latach 2014– 2017,

b) dzieci z rocznika 2013, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca i obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania – 63.

 

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola miejskiego.

4 maja 2020 r. o godz. 08:00 zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie: informator zawierający oferty przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź, wniosek o przyjęcie kandydata do przedszkola miejskiego prowadzonego przez miasto Łódź, instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej. Strona będzie aktywna do 15 maja 2020 r. do godz. 15:00.

 

Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź. Rodzice/prawni opiekunowie układają listę wybranych placówek według preferencji.

 

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

UWAGA!!!

Rodzice/prawni opiekunowie nie składają wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

 1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.

 2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.

 3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

Wniosek wraz z innymi dokumentami/oświadczeniami jest widoczny we wszystkich placówkach wskazanych na liście preferencji. Wniosek w systemie zatwierdza placówka pierwszego wyboru.

 

Po weryfikacji wniosków:

27 maja 2020 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

Informację o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji. lub rodzice/prawni opiekunowie informację o zakwalifikowaniu /niezakwalifikowaniu kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych sposobów pozyskania informacji, można kontaktować się z przedszkolem pod numerem telefonu 42 656 24 06 (podczas rozmowy telefonicznej należy podać numer PESEL dziecka w celu weryfikacji rozmówcy)

 

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 27 maja do 29 maja 2020 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego, do którego kandydat został zakwalifikowany.

 

Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

 

Niepotwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.

 

5 czerwca 2020 r. o godz. 15:00 komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

 

Ww. listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do przyjęcia kandydata. Ponadto na listach umieszcza się datę podania ich do publicznej wiadomości opatrzoną podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

 

Informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do danej placówki rodzice/ prawni opiekunowie mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji. lub rodzice/prawni opiekunowie informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mail, wskazany we wniosku. W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych sposobów pozyskania informacji, można kontaktować się z przedszkolem pod numerem telefonu 42 656 24 06 (podczas rozmowy telefonicznej należy podać numer PESEL dziecka w celu weryfikacji rozmówcy)

 

 

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r. W przypadku gdy informacja dotycząca zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole nie zostanie podpisana w wyznaczonym terminie będzie to potraktowane, jako rezygnacja z miejsca i spowoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

 

W razie jakichkolwiek problemów związanych z procesem rekrutacji, zapraszamy do kontaktu z przedszkolem w godzinach 9.00-15.00

 

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl

 

Więcej informacji w zakładce „rekrutacja”

 

 


 

 

 

Drodzy rodzice

Stworzyłyśmy grupę na facebooku pod nazwą

"Społeczność Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Łodzi"


Grupa ma status prywatnej i powstała na potrzeby społeczności Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Łodzi w celu dzielenia się pomysłami i zadaniami edukacyjnymi dla dzieci oraz wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami i rodzicami.
Zachęcamy do dołączenia do naszej grupy i wzięcia udziału w działaniach na niej udostępnianych. W tym celu prosimy o zgłaszanie się poprzez aplikację Messanger do nauczycieli Przedszkola. Jednocześnie informujemy, że uczestnictwo w grupie na facebooku jest dobrowolne.


Dziękujemy! Do zobaczenia na Facebooku!

 

 


 

Drodzy Rodzice!

 

W związku z rozprzestrzenianiem się

KORONAWIRUSA w Europie

 

APELUJEMY!

 

- o przestrzeganie podstawowych zasad higieny osobistej, CZĘSTE MYCIE RĄK z użyciem ciepłej wody i mydła, używanie jednorazowych chusteczek higienicznych, zasłanianie ust przedramieniem, a nie dłonią w czasie kaszlu i kichania;

- o NIEPRZYPROWADZANIE CHORYCH DZIECI do przedszkola;

- w przypadku pojawienia się niepokojących objawów o natychmiastowe powiadomienie Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Oddziału zakaźnego lub Oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

- śledzenie komunikatów GIS i MZ

 

W przypadku wątpliwości, wszelkie informacje pod numerem

800-190-590 (infolinia czynna całodobowo)

 

Informujemy, że w przypadku

nieprzewidzianego zamknięcia

przedszkola, rodzicom należy się zasiłek

opiekuńczy

 

(na podstawie art. 32 ust. 1 lit. A Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz. U. 2017, poz. 1368)

 


 

 Ostatnie wpisy


Zabytki i szlaki turystyczne Lasu Łagiewnickiego.   (2020-03-19)
realizacja innowacji pedagogicznej "Ekolaki w lesie przebywają".

Ogłoszenie.   (2020-03-10)


Szwedzki stół.   (2020-03-09)


Spotkanie u Wiewiórek w ramach cyklu spotkań pt: Zawody i zainteresowania.   (2020-03-09)


Zabawy z Panią Zimą.   (2020-03-03)


Dzień Kota.   (2020-03-01)


Sówki w Planetarium EC1.   (2020-02-26)


Rekrutacja 2020/2021   (2020-02-25)


Karnawałowa wizyta Sówek w bibliotece.   (2020-02-24)


Zajęcia muzyczne u Zajączków i Wiewióreczek.   (2020-02-24)


Hawajski Bal Karnawałowy.   (2020-02-22)
Kontakt

Przedszkole Miejskie
Nr 9 w Łodzi
Bracka 51a
91-717 Łódź
tel. 0-42 656 24 06

BIP
BIP
 

AUTORZY STRONY
Redakcja:
Halina Lasocka
Wykonanie strony:
Michał Lasocki
 

LICZNIK ODWIEDZIN
Liczba odwiedzin:
3278516
od 15.01.2006

Użytkowników online:
1