Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Dariusz Tyszka. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 9 w Łodzi, przy ul. Brackiej 51, tel: 42 656 24 06 e-mail: kontakt@pm9.elodz.edu.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Dariuszem Tyszką: iod.pm9@cuwo.lodz.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Zasady przetwarzania danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola
(obowiązek informacyjny)

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. L119/1, z późn. zm.) (zwane „RODO”) informuję, że:

1.Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest: Przedszkole nr 9, ul. Bracka 51a, 91-717 Łódź, reprezentowane przez Dyrektora.

2. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kontakt@pm9.elodz.edu.pl, telefonicznie (42 ) 6562406 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

3.Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przysługujących uprawnień można uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: rodo@pm9.elodz.edu.pl telefonicznie lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej.

4. Państwa dane osobowe tj. imię i nazwisko, numer telefonu, numer dokumentu tożsamości przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO, w związku z art. 102 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe), umożliwienia kontaktu i identyfikacji osoby upoważnionej do odbioru dziecka, ewidencjonowania osób upoważnionych przez rodzica/prawnego opiekuna/osobę sprawującą pieczę do odbioru dziecka z przedszkola.

5. Dane osobowe zostały pozyskane od rodzica/opiekuna prawnego/podmiotu (osoby) sprawującej pieczę;

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4/ do zakończenia roku szkolnego, a po tym czasie zostaną usunięte.

7. Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują następujące prawa:
– prawo dostępu do danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

9. Jeśli uznają Państwo, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).