Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Monika Słupecka. Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 9 w Łodzi, przy ul. Brackiej 51, tel: 42 656 24 06 e-mail: kontakt@pm9.elodz.edu.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Moniką Słupecką: rodo@pm9.elodz.edu.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe jest obligatoryjne, w pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Do pobrania:

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Klauzula informacyjna dla osób występujących o zapytanie publiczne w rozumieniu ustawy

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w przetargach i zapytaniach ofertowych

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Wniosek o:

o sprostowanie danych osobowych

o udostępnienie danych osobowych

o usunięcie danych osobowych

o realizację praw