Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Łodzi zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

Data publikacji nowej strony: 2020-10-01

Data ostatniej aktualizacji: 31.03.2021

Zgodność z Ustawą

  1. Data publikacji strony www Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Łodzi – 2020-10-01
  2. Strona www Przedszkola jest częściowo zgodna z Ustawą
  3. Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny sporządzonej przez podmiot publiczny
  4. Osoba do kontaktu: Małgorzata Kińska, kontakt@pm9.elodz.edu.pl, 426562406
  5. Procedura skargowo-wnioskowa została umieszczona w Deklaracji dostępności
  6. Dostępność architektoniczna –

Przedszkole Miejskie Nr 9 w Łodzi mieści się w budynku wolnostojącym, na ogrodzonym terenie, wśród bloków mieszkalnych, przy ulicy Brackiej 51a, 91-717 Łódź. Pracuje w godzinach 6.00-17.00 i jest dostępne dla interesantów w godzinach 8.00-15.30. Wejście główne oraz pomieszczenia nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową – brak podjazdów, przed wejściem schody, w środku brak windy. Przedszkole nie posiada własnego parkingu. Miejsca postojowe znajdują się przy budynku, wzdłuż ulicy Brackiej, bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Na terenie przedszkola oraz na stronie internetowej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Osoby z psem asystującym mogą wejść na teren przedszkola zachowując szczególną ostrożność, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci i pracowników.

7. Strona nie posiada aplikacji mobilnych.

Data sporządzenia deklaracji oraz metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację dostępności sporządzono 2020-10-01 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Łodzi można używać standardowych skrótów klawiaturowych

Dane kontaktowe i informacje zwrotne

W przypadku problemów z dostępnością do strony, wnioskowania o udostepnienie informacji lub w celu złożenia skargi na brak dostępności cyfrowej, prosimy o kontakt:

Osoba kontaktowa: Małgorzata Kińska

Adres e-mail: kontakt@pm9.elodz.edu.pl

Telefon: 42 656 24 06

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Udostępnienie informacji może nastąpić w alternatywny sposób dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego dokumentu.

Żądanie powinno zostać zgłoszone za pomocą pisma, zawierającego dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony internetowej, której ono dotyczy oraz alternatywny sposób przekazania informacji, dostępny dla osoby zgłaszającej żądanie.

Podmiot publiczny ma obowiązek odpowiedzieć na żądanie w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia. W przypadku opóźnień, musi bezzwłocznie poinformować osobę zgłaszającą o tym fakcie i wskazać termin dostarczenia odpowiedzi, jednak nie późniejszy niż 2 miesiące od otrzymania żądania. W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności, podmiot publiczny powinien zaproponować alternatywny sposób dostępności do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi zapewnienia dostępności lub jej alternatywnego sposobu, osoba zgłaszająca żądanie może złożyć skargę na zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej. W przypadku wyczerpania powyższych procedur sprawę można zgłosić do Rzecznika Praw Obywatelskich.